Zásady a základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Cílem těchto zásad je informovat o vnitřním oznamovacím systému společnosti Velos,v.d. (dále jen „společnost“).

V těchto zásadách seznamuje společnost se způsoby, jakými lze podat oznámení o protiprávním jednání nebo o podezření na protiprávní jednání, které se týká společnosti nebo její činnosti podle zákona č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937.

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání zjištěného na pracovišti spočívá:

 • ve vytvoření zabezpečených kanálů pro podání oznámení o takovémto jednání,
 • v zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a důvěrnosti oznamovaných informací,
 • v ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními za podání oznámení
  (např. ukončení pracovního poměru, snížení osobního příplatku apod.). Ochrany před odvetnými opatřeními se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

 

OZNAMOVATELÉ

Své podezření může oznámit každá fyzická osoba, která se v souvislosti s prací anebo jinou obdobnou činností pro VELOS, v.d. dozvěděla o protiprávním jednání, spadajícím do jedné z oblastí vymezených Směrnicí. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetným opatřením.

 

OBSAH OZNÁMENÍ

 • jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa);
 • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, dochází nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je v působnosti Zákona (§ 2 odst. 1), včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno;
 • případné důkazy a podpůrné informace, na jejich základě je podáváno oznámení.

OZNÁMENÍ LZE PODAT

V případě písemného oznámení je doporučeno vyplnit Formulář pro podání oznámení formulář ke stažení ZDE), případně lze oznámení učinit i volnou formou, mělo by ale vždy obsahovat minimální stanovené náležitosti – viz část Obsah oznámení.

 1. písemně (v zalepené obálce a označené OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT – VÝHRADNĚ K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBYna adresu: et Mgr. Veronika KUBRYCHTOVÁ, advokátní kancelář, Pařížská 5, 110 00 Praha 1
 2. elektronicky prostřednictvím e-mailu: office@vk-legal.cz
 3. telefonicky v pracovní dny od 9:00 do 14:00 na telefonním čísle: +420 491 478 067
 4. osobně (ústně) na adrese příslušné osoby (po předchozí domluvě v přiměřené lhůtě, nejdéle do 14 dnů od žádosti):

Oznámení mohou být podávána i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR. Na webových stánkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

OZNÁMENÍ

Předmětem oznámení mohou být pouze podezření týkající se porušení právních předpisů společností Velos, v.d.

S ohledem na působnost Velos, v.d. lze za nejpravděpodobnější oblast zájmu whistleblowerů považovat např. oblast veřejných zakázek, ochranu soukromí a osobních údajů a bezpečnosti sítí a informačních systémů, ochranu životního prostředí, veřejné zdraví, porušení finančních zájmů EU.

 

Z oznamování jsou vyňaty takové informace, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení. Oznamovatel také nesmí porušit povinnost mlčenlivosti při výkonu funkce (např. advokátní tajemství) včetně povinné mlčenlivosti při poskytování zdravotnických služeb (lékařské tajemství).

Osoba, která by podala oznámení obsahující některé z uvedených informací, nejen že není chráněna ve smyslu Směrnice, ale může se dopustit přestupku, kárného provinění či dokonce trestného činu.

 

VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ

Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho podání a o výsledcích posouzení oznámení do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení (respektive 3 měsíce a 7 dnů v případě, že oznamovatel o přijetí oznámení nebyl vyrozuměn, nebo si nepřál být vyrozuměn).

V případech skutkově nebo právně složitých lze lhůtu pro vyrozumění o výsledcích šetření prodloužit až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do této evidence, k oznámením a dokumentům souvisejícím s oznámením má přístup pouze příslušná osoba. Pro více informací se obraťte na příslušnou osobu.

Prezentace Velos výrobní družstvo – zde

Hodnocení dodavatele Velos v.d. – zde